Algemene Voorwaarden

1. Voorwerp

1.1  De opdrachtgever (hierna opdrachtg.) doet beroep op de diensten (hierna “Diensten”) van Forum Office bv met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis- Waas, Samelstraat 55b, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0475.848.148 (hierna “FO)

1.2  De opdrachtg. en FO worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en afzonderlijk als “Partij”.

1.3  FO aanvaardt om de Diensten op zelfstandige basis, in volledige vrijdheid en onafhankelijkheid ter beschikking te stellen, zonder dat er sprake is van een gezagsrelatie tussen de opdrachtg. en FO.

1.4  Alle offertes van FO worden opgemaakt en alle Diensten worden uitgevoerd uitsluitend tegen de hierna vermelde algemene voorwaarden, die de opdrachtg. kent en aanvaardt. De opdrachtg. bevestigt uitdrukkelijk bij aanvang van de precontractuele onderhandelingen over de Diensten, kennis te hebben genomen van onderhavige voorwaarden (cfr. art. 5.23 NBW). Deze algemene voorwaarden gaan voor op ieder daarmee strijdig beding, waaronder eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever of de aan haar verbonden vennootschappen. Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze door alle partijen schriftelijk werden bevestigd. Bijkomende Diensten of bijbestellingen geschieden eveneens onder dezelfde hierna vermelde algemene voorwaarden.

1.5  Elke offerte heeft een geldigheidsduur van één maand, behoudens anders bepaald. Bij de opmaak ervan wordt uitgegaan van de zichtbare toestand van het gebouw en de Informatie en Data zoals door de opdrachtg. verstrekt (zie verder, hieronder).

2. Uitvoering van de opdracht / diensten

2.1  Verplichtingen van FO

(a)  FO neemt de opdracht op zich de opdrachtg. te begeleiden in het kader van de (her)inrichting van haar professionele en publieke ruimtes, waarbij zij volgende niet-limitatieve Diensten aanbiedt 

  • (i)  Begeleiding bij totaalrenovaties als interieurarchitect (zowel professionele, publieke als particuliere ruimtes van ontwerp tot uitvoering)
  • (ii)  Levering en installatie van meubilair, raamdecoratie en kunst (o.a. begeleiding bij keuze, in functie van (het inrichten van het) interieur inclusief maatwerk.
  • (iii)  Plaatsen van wanden, plafonds en vloeren, etc. ...

  • (iv)  Schilderwerken en renovatie.

  • (v)  Levering en plaatsing van verlichting.

  • (vi)  Plaatsing van zonnewering en akoestische oplossingen.

  • (vii)  Buitenaanleg en inrichting van tuinen, terrassen (zowel ontwerp als uitvoering ter plaatse bij de opdrachtgever).

(b)  Deze Diensten worden uitgevoerd conform de geplogenheden en regels van goed vakmanschap, en de beste inzichten van de verantwoordelijke voor de opdracht. FO zal steeds uitgaan van de juistheid van de door de opdrachtg. verstrekte Informatie en Data. Informatie of Data is door de opdrachtg. geleverde of in opdracht van de opdrachtg. opgevraagde informatie / data (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: bouwplannen, meetstaten, vergunningen, elektrische keuringen, etc.).
 
(c)  De Data en Informatie wordt verwerkt zoals omschreven conform het hieronder vervatte GDPR-beleid van FO (zie artikel 11).
 
(d)  FO kan voor de uitvoering van de Diensten beroep doen op één of meerdere aangestelde, lasthebbers of werknemers (hierna de “Partner” en het “Team”) van FO, die op geen enkel moment onder gezag van de opdrachtg. optreden. FO kan voor de uitvoering van de Diensten ook beroep doen op een onderaannemer conform artikel 7 hieronder.
 
(e)  FO verbindt zich ertoe een Partner en Team aan te duiden dat voldoende gespecialiseerd en vakbekwaam is alsook over de nodige kennis, expertise en know-how beschikt die vereist is voor het uitvoeren van de opdracht.
 

2.2  Verplichtingen van de opdrachtgever

(a)  De opdrachtg.verbindt zich ertoe FO alle nuttige Informatie en Data te bezorgen die vereist is voor de uitvoering van de Diensten en bevestigt dus in afwijking van art. 5.16 NBW aan een meer uitgebreide, algemene informatieplicht te zullen voldoen. De opdrachtg. verzekert hiervan de juistheid, accuraatheid en volledigheid. De Informatie / Data dient FO in staat te stellen de uitvoering van de Diensten af te stemmen op de doelstellingen en noden.

(b)  De opdrachtg. verbindt zich ertoe om loyaal en te goeder trouw samen te werken met FO ter uitvoering van de opdracht.

(c)  Vanaf de ondertekening van de overeenkomst / offerte en gedurende de looptijd van de overeenkomst, verbindt de opdrachtg. er zich toe de opdracht zoals omschreven in de overeenkomst / offerte, exclusief toe te vertrouwen aan FO. De opdrachtg. zal de opdracht gedurende de looptijd van de overeenkomst niet rechtstreeks of onrechtstreeks toevertrouwen aan enige derde partij (inclusief verbonden vennootschappen). Indien de opdrachtg. in overtreding van deze bepaling overgaat tot uitbesteding van de opdracht aan een derde partij, is het saldo van het honorarium verschuldigd aan FO volgens hetgeen bepaald in artikel 3.2. De toepassing van deze bepaling kan nooit leiden tot een lager honorarium dan het vastgestelde forfaitaire minimum honorarium.

3. Prijs en kosten

3.1 Algemeen

(a) Alle vermelde vergoedingen (zowel honoraria als kostenvergoedingen) zijn exclusief BTW, op heden vastgelegd op 21%. Een eventuele verhoging van het BTW-tarief tussen ondertekening van de overeenkomst / offerte en facturatie valt in elk geval ten laste van de opdrachtg.

(b) De opdrachtg. is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen opzichtens FO op te schorten, indien de opdrachtg. van mening is dat FO haar verplichtingen niet nakomt.

(c) De opdrachtg. mag bij de betaling geen enkel bedrag in mindering brengen voor correcties, tegenprestaties of terugbetalingen, die voor rekening van FO uitgevoerd werden, behalve bij schriftelijk akkoord of met een geldige kredietnota van FO.

3.2 Prijs

(a) De prijs / het honorarium van FO voor de uitvoering van de Diensten is diegene zoals opgenomen in de overeenkomst / offerte, tenzij FO zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (materialen ...). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen in het kader van overheidsopdrachten. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4. Facturatie en betaling

4.1 Algemeen

(a)  FO factureert na prestatie van Diensten, levering van goederen en/of bij goedkeuring van een vorderingsstaat.

(b)  Facturen worden door FO ter beschikking gesteld van de opdrachtg. via diens gekend e-mailadres of via PEPPOL platform. Facturen worden enkel nog per post verstuurd, indien de opdrachtg. hier vooraf schriftelijk om heeft verzocht.

(c)  De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij de factuur of de overeenkomst / offerte anders vermeldt/vermelden.

4.2 Betaling

(a)  In geval van laattijdige betaling door de opdrachtg., zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze interesten beginnen van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de factuur.

(b)  In geval van laattijdige betaling door de opdrachtg., is FO tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 1.500 EUR per factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door FO gedragen kosten.

(c)  In geval van laattijdige betaling door de opdrachtg., wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, zonder noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250,00 EUR.

(d)  Bij gebreke aan tijdige en volledige betaling van een factuur, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar, en kunnen de Diensten worden opgeschort. FO kan eveneens de overeenkomst als ontbonden beschouwen conform artikel 9.3.

5. Termijnen

5.1  Indien de uitvoering van de Diensten meer dan drie (3) maanden na de bestelling geschiedt of indien de uitvoering langer dan drie (3) maanden duurt, is de opdrachtg. gehouden tot een prijsaanpassing van lonen en materialen volgens de formule toepasselijk voor werken uitgevoerd voor rekening van de overheid, dit in afwijking van art. 1793 (oud) BW.

5.2  Om de uitvoering van de Diensten te doen aanvatten, moet de opdrachtg. FO minstens drie (3) weken op voorhand schriftelijk verwittigen en moet de plaats van de uitvoering van de Diensten in gereedheid zijn gebracht voor een normale en vlotte uitvoering van de Diensten. Door de Diensten te laten aanvangen, wordt de opdrachtg. verondersteld impliciet zijn akkoord te hebben gegeven met de offerte en komt een overeenkomst tot stand, zelfs indien de opdrachtg. deze offerte gebeurlijk niet zou hebben ondertekend voor akkoord.

5.3  De opgegeven uitvoeringstermijn van de Diensten en/of leveringstermijn van de materialen/goederen is louter indicatief en niet bindend en vormt geen resultaatsverbintenis in hoofde van FO. Deze kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding tenzij tussen Partijen anders schriftelijk werd overeengekomen. In geen geval kan onderbreking van of vertraging van de Diensten door overmacht of door omstandigheden buiten de wil en verantwoordelijkheid van FO (zoals bv. niet- limitatief: staking, pandemieën, overheidsmaatregelen, natuurrampen, faillissement van de verzekeringsmaatschappij, ernstige ziekte,...) aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot verbreking van de overeenkomst. Dit kan nooit aanleiding geven tot discussie of niet-betaling van onze facturen. In dergelijk geval behoudt FO zich het recht voor de Diensten te factureren volgens de stand van de uitvoering, waarna de Diensten en geleverde materialen/goederen onder bewaking en verantwoordelijkheid van de opdrachtg. komen te staan voor de periode van de onderbreking van de Diensten zoals hieronder omschreven.

6. Oplevering


Na de voltooiing van de Diensten zal de opdracht en/of de bouwheer op ons eerste verzoek overgaan tot oplevering van de Diensten. Eventuele opmerkingen worden genoteerd en, indien gegrond, door ons binnen een overeen te komen termijn (minstens drie (3) maanden), verholpen. De oplevering gaat stilzwijgend door bij betaling van onze eindfactuur of indien de opdrachtg. en/of bouwheer binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat FO de werf / de plaats van uitvoering van de Diensten heeft verlaten, geen opmerkingen heeft geformuleerd. Tenzij schriftelijk anders bedongen, dient in principe slechts één (1) oplevering te gebeuren.

7. Onderaanneming

7.1  FO heeft het recht om onderaannemers in te schakelen. De opdrachtg. zal zich ervan onthouden om onze onderaannemer(s) te benaderen of instructies te geven. Alle communicatie verloopt via FO of diens gevolmachtigde.

7.2  In geval van onderaanneming door FO uitgevoerd, gelden onderhavige voorwaarden bij voorrang op deze van de (onder-)aannemer, tenzij schriftelijk anders bedongen.

7.3  De onderaannemer zal de bepalingen naleven van het « Koninklijk Besluit van 6.12.1998 houdende maatregelen met het oog op de aanpassing van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling voor de sociale en fiscale schulden met toepassing van artikel 43 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels », waaronder artikel 1§7 (iedere onderaannemer die op zijn beurt een beroep doet op een andere onderaannemer moet voorafgaandelijk de aannemer daarvan schriftelijk in kennis stellen).

7.4  In het geval er door FO onderaannemers bij de uitvoering van hun opdrachten worden ingeschakeld, Diensten deze onderaannemers conform de instructies van FO. In geval de opdrachtg. de onderaannemer heeft aangeduid of aanbevolen, werkt de laatstgenoemde volgens de instructies en verantwoordelijkheden van de opdrachtg. (m.i.v. diens aansprakelijkheid).

8. Eigendomsoverdracht en levering van materialen / goederen

8.1  De opdrachtg. is gehouden bij levering en/of plaatsen, de materialen/goederen en het werk te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit. Het in ontvangst nemen van de materialen/goederen van de opdrachtg. bij levering dekt al de mogelijke zichtbare gebreken van de geleverde materialen/goederen.

8.2  De materialen/goederen worden geacht door de opdrachtg. te zijn aanvaard van zodra ze op de werf, gebouw of terrein waar de Diensten worden gepresteerd, zijn geleverd. In elk geval kunnen er door de opdrachtg. geen klachten meer worden geformuleerd over de aard, de kwaliteit of de kwantiteit van materialen/goederen van zodra deze zijn verwerkt.

8.3  FO heeft het recht om bestelde materialen/goederen te vervangen door materialen/goederen van een gelijkwaardige kwaliteit, wanneer de productie door de producent/leverancier zou zijn stopgezet of gewijzigd. In voorkomend geval kan de overeenkomst niet om deze reden worden verbroken.

8.4  De garantie op de materialen/goederen is beperkt tot de waarborg verleend door de producent van deze materialen/goederen, waaruit volgt dat deze waarborg enkel de respectievelijke producent verbindt en in geen geval tegenstelbaar is aan FO. Bij vervanging van de geplaatste materialen/goederen door FO, blijft het werkloon ten laste van de opdrachtg.

8.5  De geleverde materialen/goederen blijven eigendom van FO tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten voor deze goederen, zelfs indien deze materialen/goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de opdrachtg. op het ogenblik van de levering.

9. Duur en beëindiging van de overeenkomst / opdracht

9.1 Algemeen

(a) De overeenkomst/opdracht wordt gesloten voor de duur zoals bepaald in de offerte/ overeenkomst of voor twaalf maanden en neemt een aanvang op de startdatum zoals opgenomen in de in offerte/overeenkomst

9.2 Opschorting en verlenging overeenkomst

(a)  Indien de Partijen onderling overeenkomen de overeenkomst tijdelijk op te schorten, dan wel indien de uitvoering van de Diensten vertraging oploopt minstens gedeeltelijk door omstandigheden te wijten aan de opdrachtg., wordt de duur van de overeenkomst van rechtswege verlengd met de periode van de onderbreking vermeerderd met de tijd nodig voor de heropstart van de Diensten.

(b)  FO kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen zonder recht op opzeggingstermijn of -vergoeding in hoofde van de opdrachtg. indien de periode van onderbreking conform artikel 9.2.a langer duurt dan twee maanden.

(c)  Bij toepassing van bovenstaande bepalingen, blijven de kosten en honoraria onverkort verschuldigd door de opdrachtg.

9.3  Ontbinding

(a)  Elke Partij kan de overeenkomst ontbinden zonder recht op vergoeding in hoofde van de andere Partij in geval van (i) een ernstige tekortkoming van die andere Partij onder deze overeenkomst die niet kan worden rechtgezet (voor zover mogelijk) binnen een termijn van dertig kalenderdagen na verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, (ii) een zware, met bedrieglijk inzicht gepleegde, opzettelijke of veelvuldig herhaalde fout van die andere Partij onder deze overeenkomst die niet wordt rechtgezet (voor zover mogelijk) binnen een termijn van tien kalenderdagen na verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, of (iii) faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van die andere Partij.

(b)  Bij het foutief afbreken van de onderhandelingen over de Diensten, zal de opdrachtg. naast het negatief contractsbelang van FO (cfr. art. 5.17 2de lid NBW) ook het positief contractsbelang van FO dienen te vergoeden. De opdrachtg. aanvaardt dat zij de bewijslast draagt van het niet-foutief afbreken.

 

 

 

(c) Bij verbreking en/of éénzijdige opzegging van een overeenkomst door de opdrachtg. zal aan FO een schadevergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 1794 (oud) BW, die forfaitair wordt overeengekomen op 30% van de contractuele som, behoudens indien deze overeenkomst werd verbroken omwille van een fout of gebrek van FO , in welk geval deze een schadevergoeding van 30% van de contractuele som aan de opdrachtg. zal verschuldigd zijn.

9.4 Beëindiging in geval van overmacht

(a) Elke Partij kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen zonder

recht op een opzeggingstermijn of -vergoeding in hoofde van de andere Partij in geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 10.3 a die langer dan twee maanden aanhoudt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid door Forum Office.

(a)  FO is ten aanzien van de opdrachtg. uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van opzet of zware fout(en) in hoofde van FO of haar aangestelden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel schade die te wijten is aan de niet-uitvoering van FO’s essentiële verbintenissen onder de overeenkomst.

(b)  In geen geval zal FO aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade of gevolgschade, gevallen van overmacht, of fouten van derden.

(c)  FO kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van ons en van onze aangestelden zou bewezen worden en, ingeval meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat ons aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt. Haar aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de bedragen die de opdrachtg. daadwerkelijk betaald heeft voor de Diensten, tenzij in geval van opzet of zware fout.

(d)  In geen geval is FO verantwoordelijk voor gebreken of klachten die te wijten zijn aan, een foutieve of onvolledige bestelling door opdrachtg. na andersluidende informatie van FO , een verkeerd gebruik of behandeling van de goederen ( indien niet veroorzaakt door FO), aan normale slijtage, aan een beschadiging of omvorming van de goederen (indien niet veroorzaakt door FO). De garantie voor door FO van derden betrokken goederen is, voor zover afwijkend van de onze, beperkt tot deze van de desbetreffende leverancier (zoals hogervermeld in artikel 8 van huidige voorwaarden).

10.2 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid door Opdrachtgever.

(a)  De opdrachtg. draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor zowel de juistheid van de door haar geleverde Informatie als voor (het ontwerp en de bestelling van de) Diensten waarvoor zij FO beopdracht. De opdrachtg. ontslaat FO van en vrijwaart FO voor iedere verantwoordelijkheid op dat vlak.

(b)  De opdrachtg. verklaart naar behoren te zijn geïnformeerd door de FO over alle mogelijke technische aspecten m.b.t. de opdracht/uitvoering van de Diensten en erkent dat FO zijn informatieplicht volledig nakwam.

(c)  De opdrachtg. bevestigt zelf in te staan voor alle stedenbouwkundige vereisten, regelgeving en vergunningen en te voldoen aan alle daarop betrekking hebbende wettelijke normen. De opdrachtg. ontslaat FO van iedere verantwoordelijkheid ter zake en zal desgevallend gehouden zijn de FO te vrijwaren.

(d)  De opdrachtg. verbindt er zich toe FO schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit een door de opdrachtg. of diens aangestelde(n) gepleegde inbreuk op deze overeenkomst, of op de door de opdrachtg. gekende en aanvaarde voorschriften van FO in verband met de geleverde Diensten.

(e)  De opdrachtg. heeft de verplichting FO schriftelijk op de hoogte te brengen van zaken of gebeurtenissen die de levering van de Diensten zou hinderen, vertragen of onmogelijk maken.

10.3 Overmacht

(a)  Partijen definiëren Overmacht als omstandigheden buiten de wil van (één van) de Partijen om, die niet hadden kunnen worden voorzien noch voorkomen en die de (tijdige en volledige) nakoming van diens verplichting(en) volstrekt onmogelijk maakt of die de uitvoering ervan zwaarder of moeilijker maakt dan normaal voorzien(baar).

(b)  De Partijen zijn niet aansprakelijk voor de niet, niet-tijdige of onvolledige nakoming van hun verplichtingen indien dit te wijten is aan Overmacht.

(c)  In geval van Overmacht, stelt de ene Partij de andere Partij onverwijld op de hoogte van de aard hiervan en de datum waarop deze is ontstaan (en desgevallend is beëindigd). Elke Partij spant zich in dit geval naar best vermogen in om de nadelige gevolgen voor de andere Partij tot een minimum te beperken en de uitvoering van zijn verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten.

10.4 Gebreken en klachten

(a)  Klachten dienen te geschieden per aangetekend schrijven binnen de een redelijke termijn (maar uiterlijk acht (8) kalenderdagen) na uitvoering van de diensten of na de levering van de materialen/goederen of diensten voor wat de gebreken aan deze goederen of diensten betreft. Dit is een vervaltermijn.

(b)  In ieder geval aanvaardt de opdrachtg. of bouwheer de Diensten / uitgevoerde werken en/of opdracht definitief door de bewoning, ingebruikname, gebruik of bewerking van de materialen en het werk, na de plaatsing en oplevering ervan. Het in ontvangst nemen van de Diensten, dekt al de mogelijke zichtbare gebreken, na de oplevering ervan.

11. Verwerking van persoonsgegevens

 
 

11.1 Persoonsgegevens van de Opdrachtgever

(a)  Voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant (daaronder begrepen diens medewerkers, bestuurders, of aangestelden) in het kader van deze overeenkomst, verwijst Forum Office naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op www.forumoffice.be

(b)  De opdrachtg. erkent het privacy beleid van FO te hebben gelezen en aanvaard.

(c)  De opdrachtg. heeft het recht zijn gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten verwijderen.

(d)  Het voormelde Privacy Beleid maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en regelt het luik van de verwerking van persoonsgegevens.

 

11.2 GDPR

(a)  Voor de verwerking van persoonsgegevens, Informatie en Data in uitvoering van de Diensten die niet uitsluitend onder artikel 11.1 vallen (verder in artikel 11 “Betrokkenen”), treden Forum Office en de Klant op als gezamenlijke verwerkingverantwoordelijken in het licht van de privacyregelgeving, waaronder Verordening 2016/679 van de EU (hierna “Privacyregelgeving”).

(b)  De opdrachtg. is hierbij verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieplicht tegenover de Betrokkenen.

(c)  Elke Partij bevestigt dat zij in uitvoering van deze overeenkomst, de Privacyregelgeving zal naleven, onder meer wat betreft de verplichting tot documentatie van de verwerkingsactiviteiten en het doen van vereiste meldingen.

(d)  Elke Partij stelt de andere Partij onverwijld in kennis van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens van de Betrokkenen (hierna “Gegevenslek”).

(e)  Elke Partij zal :

 • (i)  ervoor zorgen dat personen die in het kader van de overeenkomst kennisnemen van de in artikel 11 bedoelde persoonsgegevens, gebonden zijn door een verplichting tot vertrouwelijkheid;
 • (ii)  de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens;
 • (iii)  de persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EER tenzij in overeenstemming met artikelen 44 en verder van de GDPR, en artikel 26 bij doorgifte buiten de EER aan een medeverwerkingsverantwoordelijke;
 • (iv)  voor zover nuttig en/of noodzakelijk aan de andere Partij redelijke ondersteuning bieden bij de nakoming van de Privacyregelgeving in het licht van de overeenkomst, meer bepaald:
 • (v)  de andere Partij onverwijld informeren over ontvangen verzoeken of klachten van Betrokkenen;
 • (vi)  de andere Partij in de mate van het mogelijke en redelijke ondersteunen bij het afhandelen van verzoeken en/of klachten in verband met persoonsgegevens van Betrokkenen;
 • (vii)  voor zover praktisch en redelijkerwijs mogelijk en nuttig, niet ingaan op verzoeken en/of klachten van Betrokkenen zonder de andere Partij te raadplegen;
 • (viii)  de andere Partij, in de mate van het mogelijke en redelijke ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen onder de Privacyregelgeving, waaronder het beveiligen van de persoonsgegevens, het uitvoeren van gegevensbeschermings-effectbeoordelingen en raadplegingen met de toezichthoudende autoriteit;
 • (ix)  de andere Partij zonder onredelijke vertraging in kennis stellen van inbreuken op de Privacyregelgeving;
 • (x)  volledig en nauwkeurig intern rapporteren en documenteren om indien nodig de nakoming van de Privacyregelgeving aan te kunnen tonen;
 • (xi)  de ander Partij voorzien van de contactgegevens van ten minste één intern of extern contactpunt voor alle kwesties die gerelateerd zijn aan de Privacyregelgeving.;

(f) Op eenvoudig schriftelijk verzoek van de opdrachtg. en bij het beëindigen van de overeenkomst, zal FO de verkregen Data teruggeven of vernietigen.

12. Algemeen

12.1 Bevoegdheid ondertekenaars

(a) De personen die de offerte / overeenkomst ondertekenen namens de Partijen bevestigen en waarborgen dat zij daartoe bekwaam zijn en de nodige toelatingen hebben gekregen van de Partij namens wie zij de offerte / overeenkomst ondertekenen.

12.2 Vertrouwelijkheid

(a) Partijen beschouwen als vertrouwelijke informatie alle informatie die een Partij in het kader van de offerte/ overeenkomst verkrijgt met betrekking tot de andere Partij, waaronder informatie met betrekking tot de Diensten, de strategie, het bestaan en de bepalingen van de offerte / overeenkomst, , tenzij de informatie behoort tot het publiek domein of openbaar raadpleegbaar is, anders dan ten gevolge van een inbreuk op deze bepaling.

 

(b)  Elke Partij zal tijdens de offerte / overeenkomst en gedurende twee jaar

na beëindiging, geen vertrouwelijke informatie waarvan zij ter gelegenheid van deze offerte / overeenkomst kennis heeft gekregen met betrekking tot de tegenpartij en/of diens klanten of zakenpartners, aan derden meedelen of deze zelf gebruiken voor een ander doel dan de behoorlijke uitvoering van de offerte / overeenkomst, behalve (i) indien dit wordt opgelegd door regelgeving of een rechterlijk bevel, (ii) voor de ondersteuning van een vordering of verweer in het kader van een geschil tussen Partijen, of (iii) zoals Partijen schriftelijk overeengekomen zijn.

(c)  Vertrouwelijke informatie wordt door elke Partij enkel meegedeeld aan haar aangestelden, lasthebbers of werknemers voor zover strikt noodzakelijk en met de waarborg dat zij de hierboven vermelde verbintenissen nakomen ten aanzien van de andere Partij.

(d)  Bij beëindiging van de overeenkomst en op eenvoudig verzoek van FO, zal de opdrachtg. alle exemplaren van vertrouwelijke informatie die zij van of via FO verkregen heeft of waarvan zij heeft kennisgenomen in het kader van de overeenkomst, onmiddellijk vernietigen of teruggeven aan FO.

12.3 Kennisgevingen

(a)  Kennisgevingen of mededelingen in het kader van de offerte / overeenkomst zullen per e-mail of per aangetekend schrijven gebeuren, waarbij de dag van de poststempel bepalend is als de dag van ontvangst door de geadresseerde.

(b)  De aangetekende brieven dienen gericht te worden aan het gekende adres van Partijen.

12.4 Gehele overeenkomst, algemene voorwaarden en wijzigbaarheid

(a)  De offerte / overeenkomst omvat het geheel van wat tussen Partijen is overeengekomen en vervangt alle voorgaande intentieverklaringen, afspraken, contracten of overeenkomsten tussen Partijen met hetzelfde voorwerp. Elke afwijking van deze offerte / overeenkomst , wordt in één of meerdere daaropvolgende Bijlagen bij deze offerte / overeenkomst, opgenomen om er één geheel mee uit te maken.

(b)  De algemene voorwaarden van de opdrachtg. zijn niet tegenstelbaar aan FO. Elke bepaling of voorwaarde dienaangaande vermeld op facturen, briefwisseling of elk ander document wordt voor niet bestaande gehouden, behoudens andersluidend akkoord tussen Partijen.

12.5 Verzaking en afstand van rechten

(a) Partijen worden niet verondersteld te hebben verzaakt aan of afstand te hebben gedaan van een op basis van deze algemene voorwaarden /overeenkomst toegekend recht of rechtsvordering, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgezien.

12.6 Splitsbaarheid

(a)  De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van de algemene voorwaarden en overeenkomst zal nooit de nietigheid respectievelijk niet-afdwingbaarheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben.

(b)  Partijen vervangen in dat geval de nietige of niet-afdwingbare bepaling door een geldige en afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoeling van Partijen en het doel/strekking van de ongeldige of niet- afdwingbare bepaling.

12.7 Overdraagbaarheid

(a)  De opdrachtg. kan de overeenkomst enkel overdragen met schriftelijke goedkeuring van FO.

(b)  FO kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtg. FO zal de opdrachtg. echter voorafgaandelijk en schriftelijk informeren van deze overdracht.

12.8 Intellectuele eigendomsrechten en referenties

(a)  Intellectuele eigendomsrechten
Het is de opdrachtg. niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten, de handelsnaam of het logo van FO te gebruiken zonder haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

(b)  Referenties
FO heeft het recht de opdrachtg. te vermelden in haar publicitaire, commerciële en promotionele acties in het kader van de Diensten, onder meer met verwijzing naar haar naam, logo, en/of in klank- en beeldmateriaal.

12.9 Bevoegdheid en toepasselijk recht

(a)  Voor alle geschillen, van welke aard ook, in verband met deze algemene voorwaarden en overeenkomst zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd.

(b)  Partijen verklaren evenwel uitdrukkelijk, alvorens een gerechtelijke procedure cfr. artikel 12.8 (a) hierboven te starten, een ernstige poging tot minnelijke schikking en akkoord te ondernemen. Op eerste verzoek van één van de Partijen, zal hiertoe een bemiddelaar geconsulteerd worden.

(c)  Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.